So tai khoan test se nhan duoc so tien la 3.000d

Trạng thái
Số tiền sẽ chuyển 3000
Số tài khoản
Trạng thái
Số tiền cần chuyền 3000
Số tài khoản
Tên tài khoản
Nội dung chuyển khoản giao dich tai EXR